# ESTOU NO MUNDIAL - MASCULINO

#ESTOUNOMUNDIAL - VIOLA BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL - VIOLA BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL - VICTOR BARDA ISRAEL
#ESTOUNOMUNDIAL - VICTOR BARDA ISRAEL
#ESTOUNOMUNDIAL - TONY RIZZARDO VENEZUELA
#ESTOUNOMUNDIAL - TONY RIZZARDO VENEZUELA
#ESTOUNOMUNDIAL - TONINHO TNT BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL - TONINHO TNT BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL - PAUL OHENRIQUE PH BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL - PAUL OHENRIQUE PH BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL_-_MARIO_ANDRÉ_ESPANHA
#ESTOUNOMUNDIAL_-_MARIO_ANDRÉ_ESPANHA
#ESTOUNOMUNDIAL - JEAN BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL - JEAN BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL_-_JOSÉ_ANSELSIO_ESPANHA
#ESTOUNOMUNDIAL_-_JOSÉ_ANSELSIO_ESPANHA

# ESTOU NO MUNDIAL - FEMININO

#ESTOUNOMUNDIAL - NANA TAVARES
#ESTOUNOMUNDIAL - NANA TAVARES
#ESTOUNOMUNDIAL - ADRIANA CARVALHO BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL - ADRIANA CARVALHO BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL_-_TANIA_VIDAL_BRASIL_ATUAL_CAMPEÃ_MUNDIAL
#ESTOUNOMUNDIAL_-_TANIA_VIDAL_BRASIL_ATUAL_CAMPEÃ_MUNDIAL
#ESTOUNOMUNDIAL - IRA BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL - IRA BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL - MARIA DEL PILAR COLOMBIA
#ESTOUNOMUNDIAL - MARIA DEL PILAR COLOMBIA
#ESTOUNOMUNDIAL - FRANCESCA PANZERA ITALIA
#ESTOUNOMUNDIAL - FRANCESCA PANZERA ITALIA
#ESTOUNOMUNDIAL - BRUNYELE MATIAS BRASIL
#ESTOUNOMUNDIAL - BRUNYELE MATIAS BRASIL